Sygn. akt II K 39/15, Sąd Okręgowy w TarnobrzeguSprawa oskarżonego Andrzeja S. (byłego notariusza). Akt oskarżenia zarzuca oskarżonemu popełnienie szeregu przestępstw (kilkadziesiąt czynów), tj. oszustw i przywłaszczeń w stosunku do mienia znacznej wartości, działania na szkodę wierzycieli oraz przekraczanie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W sprawie występuje kilkunastu pokrzywdzonych. W dalszym ciągu przeprowadzane jest bardzo obszerne postępowanie dowodowe. W akcie oskarżenia wnioskowano o przesłuchanie kilkudziesięciu świadków, a dodatkowo w toku postępowania koniecznym stały się ponowne przesłuchania świadków i konfrontacje. Oprócz tego akta sprawy zawierają kilkaset różnego rodzaju dokumentów. W dniu 31 lipca 2017 roku zapadł wyrok, w tórym uznano oskarżonego za winnego popełnienia większości z zarzucanych mu czynów i wymierzono mu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w kwocie 7500 zł. Wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny, a strony złożyły wnioski o sporządzenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia.  

Ostatecznie wpłynęły apelacje Prokuratora, obrońcy oskarżonego i pełnomocnika jednego z oskarżycieli posiłkowych. Akta sprawy przesłano z apelacjami do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w dniu 20 lutego 2018 roku.