Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym na terenie województwa podkarpackiego

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny ul. Lwowska 16 w Przeworsku od marca 2018 r. świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym na terenie województwa podkarpackiego ze środków Ministra Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości.

Świadczenie pomocy odbywa się w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku, ul. Lwowska 16 i w Stalowej Woli, ul. 1-go sierpnia 26, od poniedziałku do soboty włącznie, każdego tygodnia.

UDZIELANIE POMOCY OSOBOM  POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKOM ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM:

Priorytet I Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

Stowarzyszenie Przeworsk  -  Powiat  Bezpieczny w  Przeworsku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z  dnia 13 września 2017 r. w  sprawie Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym oraz  Pomocy   Postpenitencjarnej -   Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017  r., poz. 1760) § 36. 1. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym świadczy przez:

 • organizowanie i finansowanie  pomocy prawnej,  w  tym  alternatywnych  metod rozwiązywania konfliktów;
 • pokrywanie kosztów  związanych   z  psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 • organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 • pokrywanie   kosztów świadczeń  zdrowotnych,   lekarstw w zakresie, w którym  lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w    tym  materiałów   opatrunkowych,   przedmiotów  ortopedycznych   oraz    środków pomocniczych, w zakresie   niezbędnym w procesie leczniczym doznanego  uszczerbku  na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; przy czym nie pokrywa się tych       kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia  2004 r. o  świadczeniach  opieki zdrowotnej   finansowanych ze  środków   publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe      albo napotyka na szczególne trudności;
 • pokrywanie kosztów  związanych z  kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w  tym w ramach   indywidualnego nauczania,  a także w przypadku realizacji obowiązku       przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku  nauki poza  szkolą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • finansowanie  okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię       ciepiną, energię elektryczną, gaz, wodę, opal, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal       mieszkalny lub dom  jednorodzinny, do którego osoba  uprawniona posiada tytuł prawny,   proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
 • pokrywanie kosztów  żywności lub  bonów żywnościowych;
 • pokrywanie   kosztów  zakupu   odzieży, bielizny, obuwia, środków  czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie  kosztów zorganizowanego  wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie  kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b)  uprawnionego małoletniego wraz  z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas   którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

Priorytet II Udzielanie pomocy  świadkom i osobom im  najbliższym

Stowarzyszenie  Przeworsk – Powiat  Bezpieczny  w  Przeworsku, zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra   Sprawiedliwości  z dnia 13  września   2017 r. w   sprawie Funduszu     Pomocy  Pokrzywdzonym      oraz    Pomocy    Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760) § 37.2. Pomoc świadkom i osobom im najbliższym świadczy przez: udzielanie pomocy psychologicznej, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Stowarzyszenie  udziela  pomocy   psychologicznej świadkom    lub osobom     najbliższym oraz udziela pomocy   świadkom  na   wezwanie organu prowadzącego  czynności  operacyjno  - rozpoznawcze, albo  postępowanie  sprawdzające  lub  postępowanie przygotowawcze   lub  Sąd niezwłocznie nie później niż 14 dni od wezwania zgodnie z art. 10 Ustawy o ochronie i pomocy pokrzywdzonego  i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21).

Międzyinstytucjonalne działania  pomocowe   dla  osób  pokrzywdzonych    przestępstwem, świadkom  oraz osobom  im najbliższym, będą  wsparciem na  rzecz wspólnego  przezwyciężenia pokrzywdzenia bądź  ograniczenia jego skutków.

W  załączeniu harmonogram świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym.

 

Załącznik Rozmiar
Harmonogram.pdf 424.15 KB
Plakat.jpg 798.93 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-03-28 12:57
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2018-06-01 22:04
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 648