Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu jest bezpłatne.

Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 
Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 
Informacje publiczne nieudostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych, obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny, niż określony w niniejszych warunkach lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu może nałożyć opłatę za udostępnienie w trybie wnioskowym informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając wspomnianą opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
  
Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak, to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-01-12 18:42
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2021-01-12 18:43
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 57