Kolegium SąduPrzewodniczący Kolegium

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Szymon Rożek 

Członkowie:

W-ce PSO Mieczysław Osucha
SSO Anna Moskal
SSO Zygmunt Dudziński
SSO Grzegorz Zarzycki

SSR Joanna Szewczyk
PSR Anna Lipiarz

PSR Grzegorz Król
SSR Ziemowit Czech

 

 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie:

1.      Kolegium Sądu Okręgowego składa się z ośmiu członków, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu spośród jego członków, będących sędziami sądu okręgowego oraz z Prezesa Sądu Okręgowego, w tym czterech sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i czterech sędziów Sądów Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego.

2.      Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

a.       wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;

b.      rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;

c.       wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;

d.       wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;

e.       wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;

f.        wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

g.      na wniosek Prezesa Sądu wyraża opinię o projekcie podziału czynności w Sądzie Okręgowym i sądach rejonowych działających w okręgu zasad zastępstw sędziów asesorów sądowych i referendarzy sądowych, a także zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym;