Przywrócenie do pracy

      W dniu 25 kwietnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał w postępowaniu apelacyjnym dwa wyroki w sprawach, które były przedmiotem zainteresowania mediów.

          Pierwsza sprawa dotyczyła powództwa Zofii Zielińskiej-Nędzyńskiej  przeciwko Staroście Stalowowolskiemu i Powiatowemu Urzędowi Pracy w Stalowej Woli o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Stalowej Woli IV Wydział Pracy wyrokiem z dnia 3 lutego 2012 roku przywrócił powódkę Zofię Zielińską-Nędzyńską do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli na poprzednich warunkach i jednocześnie zasądził na rzecz powódki od Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli kwotę 21.960 złotych, tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy pod warunkiem jej podjęcia w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku.

 Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyżej wymienionym wyrokiem oddalił apelację  Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli i w ten sposób wyrok sądu pierwszej instancji stał się prawomocny.

    Druga sprawa dotyczyła powództwa Jerzego Kozielewicza przeciwko Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli o przywróceniu do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli IV Wydział Pracy wyrokiem z dnia 28 grudnia 2011 roku przywrócił powoda Jerzego Kozielewicza do pracy na poprzednich warunkach, oraz zasądził od niego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w kwocie 10.370 złotych, oraz koszty postępowania.

 Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyżej wymienionym wyrokiem oddalił apelację strony pozwanej, czyli Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli prostując jedynie oczywistą omyłkę w wyroku sądu pierwszej instancji, w części dotyczącej kosztów postępowania. Wyrok sądu pierwszej instancji jest prawomocny.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-04-26 08:18
Wytworzył:
Józef Dyl
Publikacja w dniu: 2012-04-26 08:26
Opublikował:
Józef Dyl
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 304