Przejdź do treści

Oddziały

Oddział Administracyjny podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu. Pracą oddziału administracyjnego kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu.

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu należy w szczególności:

 1. prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu;
 2. prowadzenie spraw związanych z ławnikami, biegłymi sądowymi, lekarzami sądowymi, syndykami i mediatorami;
 3. prowadzenie obsługi administracyjnej Referatu Wizytacyjnego;
 4. prowadzenie Biura Podawczego;
 5. prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z obrotem prawnym z zagranicą;
 7. prowadzenie Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt;
 8. nadzór nad działalnością Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
 9. nadzór nad Archiwum Zakładowym;
 10. prowadzenie spraw organizacyjnych Sądu Okręgowego oraz nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych;
 11. prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego;
 12. organizowanie posiedzeń Kolegium Sądu oraz Zgromadzeń Ogólnych Sędziów;
 13. wykonywanie uchwał i postanowień Kolegium Sądu oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów;
 14. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników, w tym sporządzanie i realizacja rocznego planu szkoleń;
 15. organizowanie i kierowanie stażem urzędniczym;
 16. badanie zasadności skarg i wniosków dotyczących czynności sędziów i Sądu, a w szczególności sprawności postępowania;
 17. składanie Prezesowi Sądu, informacji zarządczych (analizy, oceny, raporty) z zakresu działalności oddziału.

Do zadań oddziału administracyjnego w zakresie prowadzenia spraw związanych z informatyzacją Sądu, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz eksploatacją systemów informatycznych Sądu Okręgowego, w szczególności należy:

 1. opracowywanie kierunków rozwoju informatycznego;
 2. opracowywanie projektów dotyczących tworzenia, doskonalenia i rozwoju systemów oraz innych rozwiązań informatycznych;
 3. konsultacje z jednostkami organizacyjnym funkcjonującym w obszarze działania Sądu;
 4. współpraca przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury teleinformatycznej;
 5. opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie informatyki w ramach wydzielonego budżetu okręgu;
 6. planowanie i opiniowanie zamówień na dostawy sprzętu i oprogramowania oraz usługi informatyczne w celu zapewnienia standaryzacji stosowanych rozwiązań informatycznych, w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących norm i wymagań;
 7. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych i baz danych, w szczególności ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem oraz utratą danych;
 8. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych przy opracowywaniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 9. realizacja wymagań polityki bezpieczeństwa oraz wdrażanie zapisów wynikających z instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym;
 10. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Sądu w przydzielaniu dostępu do systemu oraz nadawaniu uprawnień do korzystania z zasobów systemu;
 11. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i obsługi systemów, urządzeń i rozwiązań informatycznych, w tym sprawowanie nadzoru nad ich obsługą i eksploatacją w komórkach organizacyjnych Sądu;
 12. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego oraz usług informatycznych;
 13. współpraca z Sekcją Gospodarczą w zakresie ewidencjonowania i zarządzania zasobami informatycznymi;
 14. współpraca z Sekcją Gospodarczą w zakresie właściwego gospodarowania informatycznymi składnikami majątku jednostki (np. dokonywane przesunięcia wewnętrzne, nowe dostawy, kwalifikowanie jako majątek zbędny lub zużyty), w oparciu o obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne;
 15. administrowanie techniczne stroną internetową Sądu w zakresie swojej właściwości oraz nadanych uprawnień;
 16. planowanie i organizowanie szkoleń dla użytkowników systemu w zakresie obsługi programów wykorzystywanych na poszczególnych stanowiskach pracy.

Do zakresu działania Oddziału Finansowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wraz z I Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Tarnobrzegu, II Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów z siedzibą w Stalowej Woli oraz obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
  • właściwy przebieg operacji gospodarczych;
  • ochronę mienia będącego w posiadaniu Sądu;
  • prawidłowe wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej;
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz należności sądowych;
 3. prowadzenie obsługi kasowej Sądu;
 4. przechowywanie w kasie Sądu dokumentów, składanych do spraw sądowych, w postaci weksli, czeków, warrantów, rewersów i bankowych umów kredytowych;
 5. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji;
 6. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych;
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i zbiorczych;
 8. kontrola przestrzegania w okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 9. prowadzenie gospodarki finansowej Sądu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej w szczególności na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji;
  • organizowaniu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
  • zasilaniu dysponentów niższego stopnia w środki finansowe, w oparciu o zatwierdzone aktualne zapotrzebowanie na środki budżetu;
 10. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
 11. przygotowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektu planu finansowego sądów, w tym w układzie zadaniowym w obszarze właściwości okręgu i przedstawienie go dysponentowi budżetu sądów w obszarze właściwości apelacji, a następnie wykonywanie budżetu sądów w obszarze właściwości okręgu;
 12. przygotowywanie projektów zmian w planach finansowych Sądu Okręgowego oraz sprawowanie nadzoru nad podległymi sądami rejonowymi w zakresie dokonywania zmian w planach finansowych;
 13. przekazywanie podległym sądom rejonowym informacji o kwotach dochodów i wydatków dla sporządzenia projektów planów finansowych na rok następny zgodnie z ustawą budżetową, po jej ogłoszeniu, w terminach ustalonych w ustawie o finansach publicznych;
 14. opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogramu realizacji budżetów poszczególnych sądów z obszaru właściwości okręgu;
 15. dysponowanie rachunkami bieżącymi Sądu, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków;
 16. monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie informacji w tym zakresie;
 17. sporządzanie kwartalnych ocen dotyczących wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków przez Sąd Okręgowy i podległe sądy rejonowe;
 18. monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie informacji w tym zakresie przez Sąd Okręgowy i podległe sądy rejonowe;
 19. sporządzanie jednostkowej i zbiorczej sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej w zakresie finansowym (część budżetowa 15/9), na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 20. realizowanie obowiązków płatnika (składek ZUS) na podstawie odrębnych przepisów;
 21. terminowe zgłaszanie pracowników i  ich członków rodzin oraz wprowadzenie zmian i wyrejestrowywanie w systemie ubezpieczeń społecznych w programie Płatnik;
 22. obsługa elektronicznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR na poziomie dysponenta drugiego i trzeciego stopnia na obszarze sądu okręgowego;
 23. naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT;
 24. obsługa sekretariatu Dyrektora Sądu, w tym prowadzenie rejestru zarządzeń.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Magdalena Kochowska-Leżoń
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 40 554