Przejdź do treści

System dozoru elektronicznego – podstawowe informacje

System dozoru elektronicznego – podstawowe informacje:  

Od dnia 15.04.2016 r. przepisy dotyczące system dozoru elektronicznego zostały zawarte w Rozdziale VIIa Kodeksu karnego wykonawczego (art. 43a-43zae kkw).

Sąd Penitencjarny (II Wydział Karny Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu) jest właściwy do rozpoznania spraw o udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, jeśli są spełnione łącznie  następujące warunki:

- kara pozbawienie wolności orzeczona wobec skazanego nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy,

- skazany posiada  określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich, wspólnie z nim zamieszkujących,

- jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym,

- udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w s.d.e. nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 kk.

Zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w s.d.e. może być udzielone również skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy. Zachowanie skazanego jest nadzorowane pośrednio przez kuratora sądowego, a bezpośrednio przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych. W tym celu na rękę lub nogę osoby odbywającej karę zakładany jest nadajnik (przypominający wyglądem zegarek na pasku), a w miejscu odbywania kary postawione jest specjalne urządzenie monitorujące, czyli odbiornik.
Jeżeli odbiornik nie odbiera sygnału z nadajnika, to znaczy, że osoba odbywająca karę oddaliła się poza zasięg odbiornika, czyli opuściła mieszkanie.

Zgoda osób wspólnie zamieszkujących

Osoba ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego musi przedstawić pisemną zgodę wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią zamieszkujących na wykonywanie kary w tym systemie oraz na przeprowadzanie przez podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu ich pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

Warunki techniczne w mieszkaniu

Możliwość udzielenia zezwolenia jest uzależniona o stwierdzenia przez pracowników podmiotu dozorującego, że w mieszkaniu wskazanym w treści wniosku istnieją odpowiednie warunki techniczne umożliwiające wykonywanie kary w tym systemie, czyli przede wszystkim prąd elektryczny oraz odpowiedni poziom sygnału telefonii komórkowej, konieczny dla prawidłowej pracy urządzeń monitorujących.

Jakie osoby mogą składać wnioski o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Skazani i ich obrońcy, a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski nie mogą być składane przez członków rodziny osób skazanych.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek najlepiej sporządzić na formularzu znajdującym się poniżej.

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

      

- Oświadczenie do wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

We wniosku należy w szczególności dokładnie wskazać oznaczenie sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji oraz dokładną sygnaturę akt tego sądu.

We wniosku należy koniecznie wskazać numer telefonu kontaktowego. Pozwoli to pracownikom podmiotu dozorującego na szybsze umówienie się na wizytę mającą na ceku sprawdzenie w mieszkaniu warunków technicznych. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich osób pełnoletnich, które będą wspólnie ze skazanym zamieszkiwały w czasie odbywania przez niego kary, na wykonywanie kary w tym systemie oraz na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu ich pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika. Oświadczenie to najlepiej sporządzić na formularzu znajdującym się poniżej.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu należy przedstawić okoliczności wskazujące na to, że wykonywanie kary w tym systemie będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a względy bezpieczeństwa bądź stopień demoralizacji skazanego nie przemawiają za jego osadzeniem w zakładzie karnym

Czy osoba już odbywająca karę w systemie dozoru elektronicznego może następnie ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary?

Po odbyciu połowy kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany nabywa uprawnienia formalne do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia  z kary odbywanej w systemie SDE podlega opłacie na zasadach ogólnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Bogumiła Pawlikowska
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 83 664