Prowadzone rejestry, ewidencje

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są na podstawie:

  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.).

Prowadzone rejestry, ewidencje i wykazy:

Lista biegłych sądowych prowadzona i udostępniana jest dla zainteresowanych w Sądzie  Okręgowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27. W szczególności lista ta udostępniana jest stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze.

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria;
  • wykazy;
  • kartoteki (zbiory kart);
  • zbiory wokand;
  • księgi pomocnicze.

Dane zawarte w rejestrach, urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania, a także na żądanie uprawnionych osób.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje - Wydział Cywilny

Prowadzone rejestry, ewidencje - Wydział Karny

Prowadzone rejestry, ewidencje - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 
Dostęp do akt sądowych regulują przepisy: k.p.c., k.p.k. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 38, poz. 249); ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) i ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą Prezesa Sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się kserokopie dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, podmiotowi określonemu, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.

Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez Prezesa Sądu lub Sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kserokopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Oskarżonemu na jego żądanie należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.

W sprawach, w których wyłączono jawność ze względu na ważny interes państwa, oskarżonemu wolno wydać tylko odpis orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia.

Strona ma prawo do sporządzenia odpisu protokołu czynności, w której uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem.

Prokurator może przeglądać akta sprawy sądowej w każdym jej stanie oraz żądać przesłania mu ich w tym celu, jeżeli nie tamuje to biegu postępowania i nie ogranicza dostępu do akt innym uczestnikom postępowania, a zwłaszcza oskarżonemu i jego obrońcy.

W razie przesłania akt prokuratorowi jest on obowiązany udostępnić je stronie, obrońcy lub pełnomocnikowi.


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:23
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2018-12-01 17:36
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 11 721