Przejdź do treści

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Wiceprezes Sądu Okręgowego Marcin Rogowski


Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Wiesław Kulpa


Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Grzegorz Kisielewski

 • pok. 703
 • tel. (15) 688-26-37
 • e-mail: cywilny@tarnobrzeg.so.gov.pl
 • sekretariat jest czynny:
  • poniedziałek  8:00 - 16:00
  • wtorek - piątek 7:30 - 15:30
 • informacje z zakresu spraw pierwszoinstancyjnych

Zastępca Kierownika Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Anna Skóra 

 • pok. 701
 • tel. (15) 688-26-35
 • informacje z zakresu spraw drugoinstancyjnych (odwołań od orzeczeń sądów rejonowych, skarg na przewlekłość postępowania)

Sekretariat udziela informacji stronom / pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta


Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy w pierwszej i w drugiej instancji z obszaru właściwości:

 • Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu  
 • Sądu Rejonowego w Stalowej Woli  
 • Sądu Rejonowego w Nisku  
 • Sądu Rejonowego w Mielcu
 • Sądu Rejonowego w Kolbuszowej

Zadania: rozpoznawanie spraw:

1. cywilnych o:

 • prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia, 
 • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych  oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • roszczenia wynikające z prawa prasowego,
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
 • wydanie: nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 100 000 zł,
 • ubezwłasnowolnienie i uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych,
 • stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed tymi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych,
 • rejestracje tytułów prasowych,
 • środków odwoławczych w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich, wieczystoksięgowych i innych od orzeczeń sądów rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,

2. przekazanych do właściwości sądu okręgowego przepisami szczególnymi.

 

Zniesienie sekcji odwoławczych

Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - Zarządzeniem nr 25/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku, na podstawie § 18 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulaminu urzędowania sadów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.), zniósł z dniem 1 stycznia 2012 roku:

 1. Sekcję Odwoławczą w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
 2. Sekcję Odwoławczą w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 W związku z powyższym sprawy w drugiej instancji:

 • cywilne oraz sprawy należące do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego - rozpoznawane będą przez I Wydział Cywilny;
 • karne oraz spawy przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego - rozpoznawane będą przez II Wydział Karny.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Grzegorz Kisielewski
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 70 064