Syndycy

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji syndyka (Dz. U. 2007, Nr 123, poz. 850) określa wymogi dotyczące kandydatów na syndyków oraz zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji.

Licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

 

Licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. ukończył wyższe studia i uzyskał tytuł magistra lub równorzedny w państwie, o którym mowa w punkcie 1;
 5. posiada nieposzlakowaną opinię;
 6. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie o którym mowa w punkcie 1;
 7. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 9. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
 10. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do wykonywania czynności syndyka.

 

Licencję syndyka przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.

Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje licencję syndyka, odmawia jej przyznania, cofa albo zawiesza prawa wynikające z licencji. Licencja syndyka jest przyznawana na czas nieoznaczony.

Osobę, której przyznano licencję syndyka oraz osobę posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób posiadających licencję syndyka, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Wpis na listę osób posiadających licencję syndyka obejmuje

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;
 2. numer ewidencji PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;
 3. numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku osoby posiadającej decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, numer decyzji i datę jej wydania;
 4. adres do korespondencji.

 

Lista osób posiadających licencję syndyka jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-osob-posiadajacych-licencje-syndyka/

 

Osoba posiadająca licencję syndyka jest zobowiązana zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję syndyka w terminie 30 dni od daty ich powstania.

Z dniem wejścia w życie ustawy prezesi sądów okręgowych zaprzestają wpisywania osób na listy kandydatów na syndyków prowadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 roku w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Dz. U. 1998, Nr 55, poz. 359).

Osoby wpisane na w/w listę do czasu uzyskania licencji syndyka, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, mogą być powoływane do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

W przypadku osób, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają pięcioletnią praktykę w sprawowaniu funkcji syndyka, zarządcy lub nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym oraz przed 1990 rokiem ukończyły wyższe studia i uzyskały dyplom inżyniera, wymogu określonego w art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy, nie stosuje się.
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:19
Wytworzył:
Monika Adamczyk
Publikacja w dniu: 2012-09-26 11:31
Opublikował:
Monika Adamczyk
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 20 953