Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Sędzia Sądu Okręgowego - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Marcin Rogowski (art. 22b § 2 u.s.p.)

Sekretariat:
Dane kontaktowe

ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek-piątek

  • poniedziałek 8.00 - 16.00
  • wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Zakres kompetencji:

1.        Kieruje Sądem Okręgowym i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności:

a)      kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego
z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

b)      określa - co najmniej raz w roku - potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

c)      jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

d)     powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2.        Dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

3.        W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

4.        Ustala w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, najpóźniej do końca listopada każdego roku, podział czynności, który obejmuje:

a)    przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu;

b)   zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych i sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw;

c)    plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych - przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.

5.        Przewodniczy Kolegium Sądu Okręgowego oraz Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Okręgu.

6.        Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego.

7.        Uchyla czynności administracyjne niezgodne z prawem, naruszające sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn niecelowe.

8.        Zarządza w zakresie spraw socjalnych pracowników Sądu Okręgowego.

9.        W ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, w szczególności:

a)      bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach;

b)      kontroluje działalność sekretariatu wydziału;

c)      bada prawidłowość przydzielania sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą.

10.    W ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonuje czynności związane z:

a)      wizytacją, obejmującą pełną działalność administracyjną sądu lub wydziału sądu;

b)      lustracją, obejmującą wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej sądu lub wydziału sądu.

11.    Prowadzi osobne wykazy służbowe dla każdego sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i sędziego sądu rejonowego okręgu tarnobrzeskiego, zawierające podstawowe dane dotyczące stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu sędziego, a także dane na temat odbytych szkoleń i form doskonalenia zawodowego oraz innych okoliczności wskazujących na specjalizację w poszczególnych dziedzinach prawa lub rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw.

12.    Ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.

13.    Mianuje i zwalnia kuratorów zawodowych okręgu tarnobrzeskiego. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością kuratorskiej służby sądowej za pośrednictwem kuratora okręgowego.

14.    Rozpatruje skargi lub wnioski dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego, a także skargi dotyczące działalności prezesów sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego.

15.    Przestawia do zaopiniowania Kolegium Sądu Okręgowego kandydatury na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego wraz z oceną kwalifikacji.

16.    Zwołuje zebranie referendarzy okręgu.

17.    Udziela urlopu sędziom Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i prezesom sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego.

18.    Czynności Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w zakresie działalności administracyjnej sądu obejmują w szczególności:

a)      podejmowanie czynności dotyczących obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

b)      nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

c)      współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

d)     przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;

e)      prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

f)       zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

g)      zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

h)      ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;

i)        współpracuje z radą ławniczą;

j)        udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058);

k)      jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

l)        wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224 i 1830);

m)    wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224);

n)      przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;

o)      sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

p)      podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

q)      rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia orzeczników w przydziale spraw;

r)      prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;

s)       udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;

t)       organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji.

19.    Prezes sądu pełni także inne czynności przewidziane w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach.

20.    Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków i czynności może powierzyć do wykonywania Wiceprezesowi Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:30
Wytworzył:
Otylia Rekas-Sieradzka
Publikacja w dniu: 2022-12-05 09:28
Opublikował:
Otylia Rekas-Sieradzka
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 35 113