Przejdź do treści

Wnioski o zapewnienie dostępności

Zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej:

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

Zapewnienie dostępności cyfrowej:

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 7 dni na zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W załączniku znajdują się przykładowe wzory wniosku o zapewnienie dostępności.

Szanując prywatność Pani/Pana oraz innych osób, do których Pani/Pan może odwołać się podczas komunikacji z nami prosimy, aby w korespondencji przekazywanej do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu podawać wyłącznie dane niezbędne do obsługi wniosku o zapewnienie dostępności. W szczególności jeżeli nie jest to konieczne i niezbędne do sporządzenia i rozpatrzenia wniosku, nie należy wskazywać danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych takich jak tożsamości oraz dane kontaktowe może uniemożliwić nam lub wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi na korespondencję oraz obsługę wniosku o zapewnienie dostępności, z którym się Pani/Pan zwraca do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Z tego powodu podanie podstawowych danych jak tożsamość i dane kontaktowe jest niezbędne dla prawidłowej obsługi wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Podanie przez Panią/Pana z własnej inicjatywy danych nadmiarowych (tj. danych niebędących niezbędnymi danymi do rozpatrzenia wniosku), w tym danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia oznacza, że ma Pani/Pan świadomość, że Administrator uzyskuje dostęp do tych danych. Dane takie przetwarzane są przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, wyrażonej w formie wyraźnego działania, którym jest dobrowolne przekazanie tych danych osobowych.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 160