Skip to main content

Umowa Caritas Diecezji Sandomierskiej a Ministrem Sprawiedliwości w zakresie realizacji zadań dot. udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że na  mocy Umowy nr DSF-VI.7211.130.2021 z dnia 12 stycznia 2022 roku  zawartej pomiędzy  Ministrem Sprawiedliwości a Dyrektorem  Caritas Diecezji Sandomierskiej, której przedmiotem  jest realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom  przestępstw i osobom  im najbliższym od 17 stycznia 2022 roku działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym  Przestępstwem w Tarnobrzegu oraz Lokalne Punkty  w Nisku, Stalowej Woli, Mielcu i Kolbuszowej.

Poniżej dane teleadresowe oraz  formy i zakres pomocy oferowanej nieodpłatnie osobom uprawnionym.

  1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu,
  2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli,
  3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mielcu,
  4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku,
  5. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolbuszowej.

Dane teleadresowe w załączeniu

 

Zakres oferowanej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym:

- organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

- organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

 - organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

- pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

- organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

 - pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

- pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkotach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409);

 - organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów  egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

- finansowanie okresowych  dopłat do  bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona  posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

- usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu  jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej  przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

- finansowanie przejazdów środkami  komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,

- pokrywanie kosztów żywności lub bonów  żywnościowych;

- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

- finansowanie kosztów zorganizowanego  wyjazdu uprawnionego małoletniego;

- finansowanie kosztów wyjazdu: 

a) osoby  uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym  sprawuje pieczę,

b) uprawnionego małoletniego  wraz  z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc,

- finansowanie robót budowlanych,  o  których mowa  w  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.3) ), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych,  w szczególności kosztów opracowania    dokumentacji projektowej, przygotowania  gruntu pod budowę,  ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

- zakup urządzeń i wyposażenia;

- zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 Zakres oferowanej  pomocy świadkom  przestępstw i osobom im najbliższym:

- organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka  migowego  lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

- pokrywanie kosztów związanych z pomocą  psychologiczną, w tym organizowanie  i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 79