Pomoc ofiarom przestępstw

Ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem

Od dnia 1 stycznia 2011 roku rozpoczął swoje funkcjonowanie telefon interwencyjno-informacyjny prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii 0800 12-00-02.

Na mocy podpisanego „Porozumienia dotyczącego funkcjonowania telefonu interwencyjno- informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego w ramach Ogólnopolskiego Pogotowania dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” utworzenie specjalnej linii telefonicznej dla osób pokrzywdzonych przemocą domową ma pomóc w sprawnym przekazywaniu informacji o zachowaniach przemocowych pomiędzy właściwymi służbami, a także ma stanowić podstawę do zaoferowania osobie pokrzywdzonej wszelkiej niezbędnej pomocy, zarówno psychologicznej, prawnej jak i bezpośrednio interwencyjnej.

Jednocześnie, Minister Sprawiedliwości, Komendant Główny Policji oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów podpisali dokument pod nazwą „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”, gdzie określono wspólne procedury współpracy wobec sprawców przemocy lub groźby jej użycia uprzednio skazanych przez sąd. Procedury te, mają na celu umożliwienie skutecznej, sprawnej i szybkiej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi, i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawcami przemocy w rodzinie. Podstawowym zaś celem Procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa osób uprzednio pokrzywdzonych przestępstwem przemocy, w tym przemocy domowej i ochronę tej grupy osób. Procedury przewidują zasady współpracy i wymiany informacji dotyczącej w/w grupy sprawców oraz wspólne oddziaływania w tym zakresie. Dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, w tym wobec najbliższych, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych, w tym w szczególności zdarzeń z udziałem Policji. Umożliwi to skuteczną ochronę osób pokrzywdzonych przemocą, w tym przemocą domową i stanowić będzie zdecydowaną reakcję organów Państwa na ponowne zachowania przemocowe ze strony skazanych uprzednio sprawców, a także ułatwi realizację znowelizowanej w sierpniu 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Szczegóły dotyczące w/w telefonu oraz inne informacje przydatne osobom pokrzywdzonym dostępne są na stronach internetowych:

www.niebieskalinia.info
www.parpa.pl
www.pokrzywdzeni.gov.pl
www.rpo.gov.pl

„Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”.

„Porozumienie dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego w ramach Ogólnopolskiego Pogotowania dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:38
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2017-01-03 13:59
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 16 578