Sygn. akt II K 10/21 , Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął najpierw do Sądu Okręgowego w Tarnowie, ale ten stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu. Do tut. Sądu akta sprawy wpłynęły w dniu 3 marca 2021r.

Aktem oskarżenia objęto sześć osób, tj.: Daniela Ś., Krzysztofa B., Damiana W., Piotra J. i Roberta P. (byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji – Zarządu w Rzeszowie) oraz Ryszarda J. (byłego funkcjonariusza Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji – Wydziału w Rzeszowie). Akt oskarżenia składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej oskarżonym zarzuca się popełnienie szeregu przestępstw z art.: 207§1 k.k., 218§1a k.k., 228§1 k.k., 228§3 k.k., 231§1 k.k., 265§1 k.k. oraz art. 266§2 k.k., częściowo w związku z art. 11§2 k.k., 12§1 k.k. i 18§2 k.k.  

Część zarzutów zawarta jest w części niejawnej aktu oskarżenia, natomiast zarzuty wymienione w części jawnej polegają miedzy innymi na: przyjmowaniu korzyści majątkowych (w różnej formie i postaci) w związku z pełnieniem funkcji publicznych, nielegalnego pozyskiwania informacji stanowiących tajemnicę służbową i ujawniania ich osobom nieuprawnionym,  zaniechania prowadzenia czynności służbowych, przekroczenia uprawnień oraz złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych i znęcania się psychicznego nad innymi funkcjonariuszami. 

W chwili obecnej nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. Z uwagi na treść aktu oskarżenia oraz charakter materiału dowodowego, wielce prawdopodobne jest, co najmniej częściowe wyłączenie jawności postępowania.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 10 maja 2021 r. (wydanym na skutek przedstawienia tut. Sądu na podstawie art. 36 kpk) przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wystąpił z takim wnioskiem z uwagi na szereg przesłanek natury funkcjonalnej, przemawiających za przekazaniem sprawy Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie. W szczególności, tut. Sąd zwrócił uwagę, że w akcie oskarżenia prokurator wnioskował o przesłuchanie łącznie 161 osób, z których aż 62 osoby zamieszkuje w Rzeszowie, a 43 kolejne w okolicach Rzeszowa (ale w znacznej odległości od Tarnobrzega). Natomiast w samym Tarnobrzegu zamieszkują jedynie 4 osoby. Dodatkowo Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zauważył, że zdecydowaną większość dowodów zgromadzonych w sprawie stanowią materiały objęte klauzulą tajne lub ściśle tajne, a tut. Sąd choć dysponuje kancelarią tajną (ale niewielką, bo o powierzchni ledwie kilku m2), to nie posiada odrębnej sali rozpraw odpowiednio wyposażonej i zabezpieczonej do rozpoznawania tego rodzaju spraw. Sąd Okręgowy w Rzeszowie posiada zaś jako jeden z nielicznych sądów w Polsce, specjalną salę rozpraw do rozpoznawania spraw zawierających materiały niejawne. Na koniec Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu stwierdził, że powyższe argumenty winny mieć szczególne znaczenie w czasie pandemii (tj. ograniczenie przemieszczania się uczestników postępowania na znaczne odległości oraz zapewnienie odpowiedniego dystansu społecznego w trakcie rozpraw). 
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-03-05 09:33
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2021-05-11 10:09
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 853