Przejdź do treści

Informacja publiczna

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022, poz. 902 t.j.), prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Dostęp do takiej informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu udostępnia informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej w szczególności o: statusie prawnym lub formie prawnej organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, majątku którym dysponują, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska.
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, udostępniana jest przez Sąd w następujący sposób: 
 
- na pisemny wniosek skierowany na adres:
 
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,
Oddział Administracyjny
ul. Sienkiewicza 27
39 - 400 Tarnobrzeg
 
faksem na numer: 15 822 97 56
 
e-mailem: administracja@tarnobrzeg.so.gov.pl;

- w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.
 
W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu informacji niedostępnych w BIP, należy wskazać sposób, w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W związku z tym, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259 t.j.), z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 211