Przejdź do treści

Pomoc prawna

Poniższe informacje zostały sporządzone na podstawie ogólnodostępnych stron internetowych. O zasady i harmonogramie udzielanych porad dowiecie się Państwo kontaktując się z wybraną instytucją.

 

PRAWA OBYWATELSKIE

Rzecznik Praw Obywatelskich

Jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne.  Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.

http://www.rpo.gov.pl/

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.

http://www.hfhr.pl/
 

 

PRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY

Centrum Praw Kobiet

Pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

http://www.cpk.org.pl/

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Organizacja, której  zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

http://www.kopd.pl/

 

Rzecznik Praw Dziecka

Instytucja zajmująca się sprawami związanymi z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

http://www.brpd.gov.pl/

 

Fundacja Dzieci Niczyje

Pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym.  Doradza prawnie. Udziela pomocy w  napisaniu pisma do sądu, instytucji.

http://fdn.pl/

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych „Alter Ego”

Stowarzyszenie pomaga poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.  

http://www.alterego.org.pl/

 

 

PRAWA KONSUMENTÓW, SPÓŁDZIELCÓW

Federacja Konsumentów

Głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

 

Krajowa Rada Spółdzielcza

Udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne.

http://krs.org.pl/home.php/

 

 

INNE PORADY SPECJALISTYCZNE

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych 

Na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy.

http://www.niepelnosprawni.pl/

 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. 

https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznik-praw-pacjenta

 

Główny Inspektorat Pracy (GIP)

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy.

https://www.pip.gov.pl/pl/

 

 

POMOC DLA UBOGICH

Fundacja Academia Iuris

Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji.

http://www.academiaiuris.pl/

 


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu:
Opublikował: Dziewirz Paweł
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 19 611