Przejdź do treści

Pytania i odpowiedzi

§ Zagadnienia ogólne
Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?
Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?
Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?
Gdzie można się zwrócić o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego?
Czym się różni pozew od wniosku?
Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?
Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?
Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?
W jaki sposób można dołączyć dokumenty do spraw, która już się toczy przed sądem?
Co powinno zawierać pismo przewodnie?
Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej?
W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?
W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych?
W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?
Gdzie należy złożyć pozew/wniosek oraz inne pisma w Sądzie?
Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?
W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?
Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?
Gdzie można ustalić, ile stron zawiera protokół z rozprawy, odpis orzeczenia?

 

§ I Wydział Cywilny
Do którego sądu należy złożyć pozew o rozwód?
Gdzie w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu składa się pozew o rozwód?
W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o rozwód?
Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?
Jakie dokumenty są wymagane do założenia sprawy o rozwód/separację?
Kiedy składa się pozew, a kiedy wniosek o orzeczenie separacji związku małżeńskiego?
W jaki sposób i w jakim terminie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

 

 

§ II Wydział Karny
W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?
Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy"?

 

§ III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
W jaki sposób należy złożyć pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę?
Gdzie i w ilu egzemplarzach należy złożyć pozew do Sądu Pracy?
Kto może wnieść pozew do Sądu Pracy?
Co to jest wartość przedmiotu sporu?
W jaki sposób złożyć odwołanie do sądu od decyzji organu rentowego?
W jaki sposób i w jakim terminie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

 

 

Zagadnienia Ogólne

Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

Nie, w sądzie nie są udzielane porady prawne. Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych. Informacja o instytucjach udzielających bezpłatnych poradach prawnych znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. /wstecz/

 

Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe. Ponadto na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym. /wstecz/

 

Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Jeżeli nieobecność spowodowana jest chorobą, wówczas należy złożyć zwolnienie lekarskie poświadczone przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania powyższych zaświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. /wstecz/

 

O udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego należy się zgłosić:

Do Punktu Krajowego Rejestru Karnego który znajduje się w siedzibie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz bezpośrednio w punkcie Krajowego Rejestru Karnego.
Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

 • 30 zł - za informację o osobie,
 • 30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym. /wstecz/

 

Czym się różni pozew od wniosku?

Pozew - to pierwsze pismo procesowe, którym wszczyna się postępowanie przed sądem w sprawie gdy istnieje spór. Postępowanie procesowe nigdy nie odbywa się z udziałem tylko jednej strony.
Wniosek - składa się w trybie nieprocesowym. Postępowanie może wszcząć i uczestniczyć w nim każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Osoba inicjująca postępowania - to wnioskodawca. Pozostałe osoby to uczestnicy.
/wstecz/

 

Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:

 • oznaczenie sądu do którego kierujemy pozew, bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
 • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy/; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);
 • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek;
 • oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek);
 • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;
 • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty);
 • opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie);
 • własnoręczny podpis;
 • wykaz załączników.

UWAGA
Pozew/wniosek należy sporządzić, oprócz egzemplarza dla Sądu, w tylu odpisach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.
/wstecz/

 

Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.
Wniosek należy złożyć do sądu w którym ma się toczyć, bądź toczy już się postępowanie jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Wniosek jest dostępny w budynku Sądu w Biurze Obsługi Interesantów (parter) oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
/wstecz/

 

Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?

Opłatę sądową można uiścić w następujący sposób:

 • wpłaty można dokonać bezpośrednio we wpłatomacie,
 • można także dokonać opłaty sądowej w formie znaków opłaty sądowej,
 • dokonać przelewu bankowego na numer rachunku bankowego danego sądu - konto dochodów budżetowych /wstecz/

 

W jaki sposób można dołączyć dokumenty do spraw, która już się toczy przed sądem?

Jeżeli złożony został pozew/wniosek do sądu, sprawa zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą. Zatem wszelkie kolejne pisma składane do sądu w danej sprawie powinny być składane za pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury. /wstecz/

 

Co powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres osoby składającej,
 • oznaczenie sądu do którego jest skierowane,
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy do której ma być dołączone,
 • krótką treść wyjaśniającą czego dotyczy,
 • własnoręczny podpis. /wstecz/

 

Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej?

Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem podlega opłacie 100 zł. /wstecz/

 

W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa za pośrednictwem biura podawczego danego sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty. /wstecz/

 

W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych?

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu prawomocnego orzeczenia pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. /wstecz/

 

W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, lub ustnie do protokołu.

Wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. /wstecz/

 

Gdzie należy złożyć pozew/wniosek oraz inne pisma w Sądzie?

Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć w biurze podawczym właściwego sądu, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty. /wstecz/

 

Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód - pozwany, wnioskodawca - uczestnik, oskarżony/obwiniony - oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy), oraz ich pełnomocnicy.

Uwaga! świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy. /wstecz/

 


W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?

Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt, która mieści się w Biurze Obsługi Interesanta.
Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. 
/wstecz/

 

Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

W terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary, należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. /wstecz/

 

Gdzie można ustalić, ile stron zawiera protokół z rozprawy, odpis orzeczenia?

Ile stron zawiera protokół z rozprawy, odpis orzeczenia (postanowienia, wyroku) można ustalić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Interesanta. /wstecz/

 

 

I Wydział Cywilny

Do którego sądu należy złożyć pozew o rozwód?

O rozwodzie orzeka Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zwykły pobyt - na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania). /wstecz/

 Gdzie w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu składa się pozew o rozwód?

Pozew należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu (na parterze) lub przesłać na adres sądu listem poleconym za pośrednictwem poczty. /wstecz/

 

W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o rozwód?

Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. /wstecz/

 Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

Wniosek o podział majątku dorobkowego małżonków można złożyć do sądu:

 • gdy wyrok rozwodowy stał się prawomocny,
 • w sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji małżonków,
 • w sytuacji zniesienia przez małżonków wspólności majątkowej małżeńskiej (w drodze umowy notarialnej lub orzeczenia sądu).

Zgodnie z art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków także Sąd orzekający rozwód lub separację, może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Po zakończeniu wskazanych wyżej postępowań, właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze Sąd Rejonowy, Wydział Cywilny miejsca położenia majątku (art. 566 kpc).
/wstecz/

 Jakie dokumenty są wymagane do założenia sprawy o rozwód/separację?

Aby założyć sprawę o rozwód/separację należy złożyć:

 • pozew o rozwód/separację w 2 egzemplarzach (pozew pisze się w formie podania, trzeci egzemplarz pozwu można przygotować w celu potwierdzenia przez biuro podawcze, że takowy pozew został złożony),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.

Uwaga
Nie mylić odpisów aktów USC z kserokopiami.
/wstecz/

 


Kiedy składa się pozew, a kiedy wniosek o orzeczenie separacji związku małżeńskiego?

W przypadku gdy strony nie posiadają małoletnich dzieci i są zgodne co do faktu orzeczenia separacji wówczas składają WNIOSEK o orzeczenie separacji związku małżeńskiego.

Opłata stała pobierana od wniosku o orzeczenie separacji wynosi 100 złotych. /wstecz/

 

W jaki sposób i w jakim terminie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia.
Wniosek jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
/wstecz/

 II Wydział Karny

W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Do sądu należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym tylko wówczas, gdy osoba aresztowana pozostaje do dyspozycji sądu.
Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji Prokuratury, wówczas wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym należy złożyć do właściwej Prokuratury.
Sąd może nie wyrazić zgody na widzenie np. gdy osoba prosząca o widzenie jest świadkiem w sprawie i nie została jeszcze przesłuchana.
/wstecz/

 

Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy"?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem ściganym z oskarżenia publicznego, poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, może uzyskać prawa strony procesu.

Oskarżyciel posiłkowy - jako strona procesu może:

 • składać wnioski dowodowe,
 • zadawać pytania świadkom,
 • odwoływać się od wyroku.

Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć w ściśle określonych terminach:

 • w procesie karnym - do momentu otwarcia przewodu sądowego - tzn. do chwili rozpoczęcia odczytania aktu oskarżenia.
 • w sprawach o wykroczenia - do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Policji o przesłaniu do sądu wniosku o ukaranie. /wstecz/

 

 

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W jaki sposób należy złożyć pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę?

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 100 000 zł należy wnieść do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100 000 zł, właściwym do rozpoznania sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia jest Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
/wstecz/

 

Gdzie i w ilu egzemplarzach należy złożyć pozew do Sądu Pracy?

Własnoręcznie podpisany pozew zawsze powinien być złożony przynajmniej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał + kopia). /wstecz/

 Kto może wnieść pozew do Sądu Pracy?

Sąd Pracy rozpoznaje spory wynikające ze stosunku pracy, tak więc pozew do sądu pracy może wnieść osoba, która jest lub była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. /wstecz/

 Co to jest wartość przedmiotu sporu?

Wartość przedmiotu sporu jest to wartość dochodzonego roszczenia.

W przypadku gdy przedmiotem sporu jest roszczenie niemajątkowe, a pracownik był zatrudniony na podstawie:

 • umowy o pracę na czas nieokreślony to jako wartość przedmiotu sporu należy wskazać kwotę wynagrodzenia brutto za jeden rok,
 • umowy o pracę na czas określony, to jako wartość przedmiotu sporu należy wskazać wynagrodzenie brutto za czas trwania umowy, jednak nie dłuższy aniżeli za jeden rok. /wstecz/

 

W jaki sposób złożyć odwołanie do sądu od decyzji organu rentowego?

Odwołanie od decyzji organu rentowego należy złożyć na piśmie w dwóch egzemplarzach do właściwego sądu, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję.

Pouczenie w jaki sposób należy złożyć odwołanie zawsze znajduje się w wydanej przez organ rentowy decyzji.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji organu rentowego?

Odwołanie od decyzji organu rentowego winno zawierać:

 • określenie sądu i wydziału, do którego jest kierowane odwołanie;
 • imię, nazwisko, dokładny adres osoby, która składa odwołanie;
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji (numer, datę, nazwę organu wydającego decyzję);
 • określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków;
 • podpis osoby składającej odwołanie lub podpis przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika. /wstecz/

 

W jaki sposób i w jakim terminie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia.
Wniosek jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
/wstecz/

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 43 563