Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Marta Ziarek

 

Sekretariat:
Dane kontaktowe
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

 

 

Zakres kompetencji:

Dyrektor, jako organ sądu wchodzi w skład jego struktury organizacyjnej i działa na podstawie kompetencji określonych w przepisach ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 W szczególności, Dyrektor Sądu:

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań określonych ustawą;
 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;
 4. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
 5. prowadzi działalność inwestycyjną sądu;
 6. wykonuje zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 7. odpowiada za przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
 8. odpowiada za zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w obszarach określonych ustawą;
 9. sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądu, w zakresie powierzonych mu zadań;
 10. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;
 11. podlega służbowo Prezesowi Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prezes Sądu wykonuje w stosunku do Dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 21 § 3 wyżej wymienionej ustawy.

Dyrektor sądu, jako organ kierujący gospodarką finansową sądu, wykonuje zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia, które obejmują w szczególności:

 1. przygotowywanie przy współpracy z dysponentem budżetu na obszarze apelacji projektu planu finansowego oraz planu finansowego Sądu Okręgowego, a następnie wykonywanie budżetu tego sądu;
 2. dokonywanie zmian w planach finansowych wydatków, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz informowanie dysponenta budżetu na obszarze apelacji o podjętych w tym zakresie decyzjach;
 3. przygotowywanie projektu planu i planu wydatków w układzie zadaniowym Sądu Okręgowego, a następnie wykonywanie tego budżetu;
 4. opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego harmonogramu realizacji budżetu Sądu Okręgowego;
 5. dysponowanie rachunkiem bieżącym sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi;
 6. zaciąganie zobowiązań na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, z uwzględnieniem uregulowań szczegółowych, w tym przepisów o zamówieniach publicznych;
 7. sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 8. podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;
 9. składanie dysponentowi budżetu na obszarze apelacji sprawozdań budżetowych oraz finansowych, a także sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym na zasadach i w terminach określonych w przepisach wykonawczych;
 10. organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w odpowiednim sądzie, dokonywanie ich kwartalnej oceny oraz przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji;
 11. uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym Sądu Okręgowego.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:30
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2018-05-22 10:09
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 20 536