Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

 

Inspektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje Anna Bień


Dane adresowe:

Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:

w poniedziałek
8.00 - 18.00

od wtorku do piątku
8.00 - 16.00

 

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są dane o:

  • osobach: skazanych, tymczasowo aresztowanych lub poszukiwanych listem gończym oraz nieletnich, wobec których orzeczono środki poprawcze bądź wychowawcze lub których umieszczono w schronisku dla nieletnich;
  • podmiotach zbiorowych (np. firmach), wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.
     

Formularze do pobrania:


Każdej osobie i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym, oraz do uzyskania informacji o treści wszystkich znajdujących się w Rejestrze zapisów dotyczących tej osoby lub podmiotu.

Informacji z Rejestru mogą także zasięgać uprawnione organy i instytucje (wymienione w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym), w tym pracodawcy - w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów prawa wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

 


 

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

W Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności).

W celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem (do pobrania w wersji elektronicznej - powyżej).

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:  

  • 30 zł - za informację o osobie,
  • 30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.

OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

- W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ,

- GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB SĄDU,

- NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Do zapytania należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasie sądowej:

  • w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 15.00,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

Odbierając zaświadczenie osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wysokość opłat reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014 r. Poz. 861).

 


 
Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych

W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną - ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

W podpisie powinna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna mieć upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

 


 

Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę przebywającą za granicą.


Proszę wypełnić i podpisać wniosek "o udzielenie informacji o osobie", a następnie przesłać go na adres:

             Biuro Informacyjne
             Krajowego Rejestru Karnego
             Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej
             Pomiędzy Rejestrami Karnymi
             ul. Czerniakowska 100
             00-454 Warszawa
             Poland


- wnieść opłatę o równowartości 30,00 PLN przelewem na konto:


             NBP O/O Warszawa
             PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
             SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW

dane banku:

             Narodowy Bank Polski
             Oddział Okręgowy Warszawa
             Plac Powstańców Warszawy 4
             00-950 Warszawa

odbiorcą przelewu jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00 – 950 Warszawa


Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.


W tytule przelewu proszę wpisać "opłata za udzielenie informacji o osobie - imię i nazwisko osoby wnioskującej"

Proszę podać adres zwrotny na, który ma zostać wysłana udzielona odpowiedź. Odpowiedź zostanie udzielona po otrzymaniu wniosku i potwierdzeniu wpłaty.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:03
Wytworzył:
Monika Adamczyk
Publikacja w dniu: 2020-05-31 14:22
Opublikował:
Monika Adamczyk
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 52 451