Biegli sądowi


Komunikat dla lekarzy specjalizacji:  kardiologii, ortopedii, diabetologii, neurochirurgii, neurologii, reumatologii, specjalistów medycyny pracy, urologii, gastrologii, chirurgii naczyniowej, onkologii, pediatrii, psychiatrii, okulistyki, stomatologii oraz chirurgii szczękowej.

K O M U N I K A T

W związku z niewystarczającą ilością biegłych sądowych z dziedziny medycyny w zakresie następujących specjalizacji: kardiologii, ortopedii, diabetologii, neurochirurgii, neurologii, reumatologii, specjalistów medycyny pracy, urologii, gastrologii, chirurgii naczyniowej, onkologii, pediatrii, psychiatrii, okulistyki, stomatologii oraz chirurgii szczękowej przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się lekarzy chcących pełnić funkcję biegłego sądowego. O powierzenie funkcji biegłego mogą ubiegać się lekarze posiadający II stopień specjalizacji.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat wykonywania funkcji biegłego sądowego oraz kwestią warunków formalnych wpisania na listę biegłych proszę o kontakt z inspektorem Moniką Adamczyk (tel. 15 688 26 22).


 

Ustanowienie biegłego

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. ukończyła 25 lat życia;
  3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
  4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Udostępnienie listy biegłych sądowych

Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych.
W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dane dotyczące biegłych sądowych mają charakter informacyjny, natomiast charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Uprzejmie informujemy, że biegli sądowi z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, są zobligowani do udziału w organizowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu szkoleniach, gdyż nieobecność może negatywnie rzutować na ocenę czy biegły daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:15
Wytworzył:
Monika Adamczyk
Publikacja w dniu: 2023-09-15 12:52
Opublikował:
Monika Adamczyk
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 60 668